Давсн долан хонгт Нью-Делид Дала ламин гегән Әрәсән номтнрла харһв. «Природа сознания» гидг төрәр болсн күүндвр «Фундаментальное знание: диалог между российскими и буддийскими учеными» гидг нарт-делкән конференцин урд давулгдв.

Дала ламин гегән нег интервьюдан эврәннь күслин тускар хувалцв. «Ода Цаһан герин туск шалһгч тоолврмуд келгднә. Дональд Трампиг урднь дөӊнҗәсн улс эндр терүнә үүлдвриг бурушаҗана. Әрәсәд коррупцлә ноолда кегдҗәнә. Сталина цагт эннь учршго билә. Би Әрәсән иргч сән болх гиҗ ицҗәнәв.Әрәсә Дорд болн Барун үзг хоорнд иньгллтин тагт болҗ чадх. НАТО  Москваһур нүүхин тускар би саннав. Тер цагт тадн болн американцнр хамдан бәәнә гиҗ тоолгдх»,- гиҗ Дала ламин гегән келв.