Июль сарин 27-д Бурхн багшин сурһалин шин эрглтин шаҗна байрин өдр болхмн. Эн өдр Элстд балһсна 5 микрорайонд «Потала» цутхлӊд байрин керг-үүлдвр болхмн. Өрүн 9 часла Гьюдмед болн Дрепунг Гоманг хурлмудын ламнр рабнэ гидг мөргүл кехмн. Эн мөргүлд орлцх улс гертән хадһлҗах шүтәһән, бурхна көшә авч ирхлә сән болхмн. Эн мөргүл давулх ламнр урднь бурхн-шаҗна цутхлӊгудын үрврәр мана таӊһчур ирсмн, тегәд бәәрн әмтн эдниг сәәнәр меднә. 2016 җилд эдн Элстд, Көтчнрә, Баһ Дөрвдә болн Лаганя райодт мандл тосхсмн.

«Потала» цутхлӊ Элст балһсна 5 микрорайонд 7 «а» тойгта герт бәәршлнә. Тиигәрән 2,11,6,12,21,25 болн 9-ч тойгудта автобусар күрҗ болхмн, «Привокзальная» болн «Новая» гидг зогсалд һарх кергтә.

Эн өдр Хальмгин Цутхлӊ хурлд бас байрин мөргүл болхмн. Өр цәәсн цагла 5 часин алднд нәәмн цер авлһна мөргүл болхмн. Дарунь 8 часла хурлын ламнр болн эгл улс Мәәдр гегәнә шүтә болн Кангьюр ном авч хурлыг эргхмн. Дарунь 9 часла ик мөргүл болхмн. Терүнә хөөн Бурхн багшин Алтн сүмин талвӊд цугтаг халун хальмг цәәһәр болн боорцгар тоохмн. Тер өдрин бийд үдин хөөн 15 часла Җампа гевшин лекц болхмн.

 

Зургнь: Нина Шалдунова