Хальмг Таӊһчин селәнә эдл-ахун министерствин зәӊглсәр, таӊһчин эдл-ахусар урһц хуралһн гүргүдән орв. Олна малд үвлд 800,8 миӊһн тонн шүрүн хотн керглгдҗәнә. Болв дәкәд урзнак 242,8 миӊһн тонн шүрүн хотн үлдсн бәәнә. Тегәд терүг учртан авхла, эн җил 535,5 миӊһн тонн хот белдх кергтә болҗана.

Райодын селәнә эдл-ахун делгрлтин заллтсин зәӊглсәр, ода деерән 118,4 миӊһн тонн өвсн болн 15,8 миӊһн тонн солом белдгдв. Сүл кесн то-дигәр кергтә тоотас 51 процентнь белн болҗана. Малд хот белдлһнә дааврта кем Ик Буурла районд дигтә-даратаһар давҗана, энд 23400 тонн белдгдв. Тер мет Целинн болн Яшалтан райодын селәнәхн малд кергтә хотыг сәәнәр белдҗ авчана.

Малд хот белдлһнлә зерглҗ таӊһчин селәнә эдл-ахусар урһц хуралһна кем давҗана. Теӊгрин сән бәәдл, чик агротехническ көдлмш болн тәрәнә сән чинртә эк олзллһн эн җил элвг урһц хуралһнд туслхнь лавта. Эн җил тәрәчнр 224 миӊһн гектар һазрт урһц хурахмн. Июлин 18-д кесн то-дигәр 125,2 миӊһн гектар һазр эд-бод кегдв, 345,4 миӊһн тонн буудя хурагдв.

Яшалтан, Городовиковск болн Ик Буурла райодын тәрәчнр олна нүүрт йовна.  Энд 71,3%, 69,4 % болн 60,2 % һазрт буудя цокҗ авгдв. Яшалтан тәрәчнр 121,5 миӊһн тонн буудя хураҗ авв, эдн цугтаһаснь сән урһц хураҗана. Көтчнрә, Сарпан болн Октябрьск райодын тәрәчнр нүүрләчнрәс ард йовна. Нег гектарас дундлад 27,6 центнер буудя цокҗ авгдҗана, Яшалтан тәрәчнр болхла нег гектарас 38,2 центнер авчана. Яшалтан района «Тракт» ООО – 51 центнер авв. Нүүрләчнр дунд эн района А.П. Сергиенкон КФХ болн «Яшалтинский» СПК йовна, эдн бас элвг болн сән чинртә буудя цокҗ авчана.

 

Интернетәс авсн зург