Көтчрә района Тугтн селәнә бәәрн әмтнд спортар соньмсҗ цаган тустаһар давулхин төлә таал уга билә. Тегәд нег һазра улсин сә хәәһәд, селәнә муниципальн бүрдәцин толһач Дмитрий Мукеев эк-эцкиннь герт спортивн комплекс секх шиидвр авв. Толһачин седвәриг нег һазра улс дөӊнв.

Эн кергиг бүтәхин төлә Дмитрий Хейчиевич буйнч седклин концерт бүрдәһәд, дем күргх саната улсиг олҗ авв. Келхд, селәнә бәәрн улс ик бичкн уга цуһар ясврин көдлмшт орлцҗ, чадсарн дөӊ-тусан күргхәр зүткҗәнә. Ясврин көдлмш төгсхдән өөрдҗ йовна. Эн өдрмүдт линолеум авч ирхмн,  углҗ тәвх спортивн инвентарь белн. Зунын чилгчәр спортивн комплекс байрин бәәдлд секгдхмн.

 

Зургнь: Көтчрә района администрацин