Ик Буурла района муниципальн бүрдәцин администрац бичкдүдин немр сурһулин Гер тосхлһна төлә «КТК-Р» акционерн ниицәнлә бооца батлхин төлә подрядчикиг йилһҗ авлһна марһа зарлсн бәәнә. Эн Герт 250 күүкн-көвүн сурхмн. Эн учрежденя тосхлт КТК-н буйнч седклин кергүдин негнь болҗана, тегәд акционерн ниицән мөӊг йилһҗәнә. Ут тоодан 91849850 арслӊ йилһдхмн.

Эн марһанд орлцхин төлә цуг некврмүдлә ирлцх кергтә, дарунь эрлһән района администрацд орулҗ болхмн. Бичкдүдин немр сурһулин Гер тоссх саната подрядчикүд Ик Буурла района администрацин сайтд www.iki-burulrmo.ru гидг хайгар цуг соньмсулҗах документслә таньлдҗ чадҗана. Эрлһән тенд бас орулҗ болхмн. Август сарин 3-д 18 часла эрлһс орулҗ авлһн төгсхмн.

 

Зургнь: Ик Буурла района администрацин