Хөд кирһлһнә дааврта кемин ашар Хар һазра района эдл-ахус цугтаһаснь икәр ноос кирһҗ авв. Эдн ут тоодан 520,1тонн ноос кирһҗ авв, нег хөөнәс дундлад 3,8 киил ноосн авгдв. Нүүрләчнр дунд Яшкулин района эдл-ахус йовна. Эдн 319,4 тонн ноос кирһҗ авв. Эн района селәнәхн нег хөөнәс 3,1киил ноос кирһҗ авв, тегәд хөд кирһлһнә дааврта кем күцәмҗтә болв.

Таӊһчин селәнә эдл-ахун министерствин то-дигәр, эн җил 395,1 миӊһн хөн кирһгдх зөвтә бәәсмн. Ут тоодан эн җил таӊһчд 1266,8 тонн ноосн кирһгдв, дундлад нег хөөнәс 3,2 киил ноосн һарв.

 

Интернетәс авсн зург