Лаганя районд царцахала ик ноолдан кегдҗәнә. Май сарин эклцәс авн энд 5300 гектар һазр эн хорхаһас эд-бод кегдв. Селәнә эдл-ахун эдлврт бәәх һазриг болн теӊгсин көвәг эд-бод келһнд хойр трактор болн ветеринарийин цергллтин ДУК олзлгдв. Лаганя района АПК-н делгрлтин Заллт Россельхозцентрин специалистнрлә хамдан эн хорхаг уга келһнә туст нөкцҗ үүлдәд, цуг керг-үүлдвр күцәв.

Өрүн болһн эртәр 3 часас авн 6 час күртл Лагань балһсна болн селәдин эргндк һазр эд-бод кегдҗәнә. Района муниципальн бүрдәцин администрацин сайтд зәӊглгдсәр, июлин 15-д царцаха олар нисҗ ирв. Альдас эдн нисҗ ирснь медгдҗәхш. Келхд, царцаха өдрт 300 километр дууна һазрт нисҗ чадна.

 

Интернетәс авсн зург