Лаганя района Джалыково селәнд август сарин 5-д Михайловск ус хадһлдг һазрин өөр бадм цецгин фестиваль болхмн. Таӊһчин сойлын болн туризмин министр Хонгор Эльбиков фестиваль давуллһна программин төсв болн сценарий белдгдв гиҗ эн керг-үүлдвр бүрдәлһнд нерәдгдсн селвлцәнд зәӊглв. Тер мет эн фестиваль давулх ормд тәәз, әмтн суух орм, хулд-гүүлгәнә, амрлһна сег углҗ тәвлһнә һазр диглгдв. Фестивалин йовудт энд медицинск, әм аврлһна, олна диг-дара харлһна цергллтс үүлдхмн.

Селвлцәнә ашар Лаганя РМО-н һардврт сойлын программ белдх, әмтн дунд цәәлһврин көдлмш давулх, олна көлг- күч йовдгиг диглх даалһвр өггдв.

 

Николай Бошевин цоксн зург