Эндр Хальмг Таӊһчин правительствин Ахлач Игорь Зотов П.Жемчуевин нертә таӊһчин больницд одад, тенд кегдҗәх ясврин көдлмшин йовудыг шинҗлв. Хальмг Таӊһчин тосхлтын, көлгн-күчнә болн хаалһин эдл-ахун министр Кирилл Ботов, эрүл-менд харлһна министр Руслан Нагаев болн эмнлһнә учрежденя ах эмч Дамба Буджалов премьер-министриг дахад, пульмонологическ, эндокринологическ, гравитационн хирургийин болн диализин әӊгүдт,  судцна региональн цутхлӊд күцәгдҗәх ясврин көдлмшиг хәләв.

Премьер-министрин келсәр, таӊһчин Толһачин даалһврас иштә эн җил ясврин көдлмшин хөөн хирургическ болн түргн дөӊ күрглһнә  әӊгүд үүлдврән эклхмн. Таӊһчин больницд ясврин көдлмш дөрвн җил хооран цааранднь күцәггдг болв, цуг кергтә мөӊгн таӊһчин бюджетәс йилһгдҗәнә. 2008-2009 җилмүдт федеральн бюджетәс йилһгдсн мөӊгнә зәрмнь хулхагдснас иштә дәкч мөӊгн йилһгдсн уга. «2008 җилд бий деерән авсн даавран күцәх кергтә. Харм төрхд, ясврин көдлмшиг ахр цагин эргцд төгсәхин төлә мөӊһн күртлго бәәв.Болв тер бийнь эн җил көдлмшиг төгсәхин төлә арһ-чидлән агсҗ үүлдхвидн», — гиҗ   Игорь Зотов темдглв.

Таӊһчин больницин ах эмч Д.Буджаловин темдглсәр, ясврин көдлмш батлгдсн зураһар күцәгдҗәнә, тосхачнр цугинь дигтә-тагтаһар, өөдән кемҗәтәһәр кеҗәнә. «Ясврин көдлмш 60 процентд кегдв, сентябрь сарин чилгч күртл ясвр төгсхмн, тер цагт шинрүлгдсн әӊгүд үүлдврән шин таалд күцәдг болх. Дарунь месллһнә блокд, түргн дөӊ күрглһнә стационарн әӊгд ясвр эклхмн. Келхд, түргн дөӊ күрглһнә  әӊг энтн шин әӊг болҗана. Энд сән медицинск оборудовань углҗ тәвгдхмн, эмнллһнә шин эв-арһс олзлгдхмн, тегәд таӊһчин больниц удл уга өдгә цага медицинск комплекс болҗ үүлдхмн»,- гиҗ ах эмч хувалцв.

Ясврин көдлмш күцәгдснә хөөн шинрүлгдсн әӊгүдиг кергтә оборудованяр болн өлг-эдәр тетклһнә төрмүд хаһлхвидн гиҗ премьер-министр келв. Эн төр хаһллһнд КТК болн ЛУКОЙЛ компаньс эрк биш дөӊ-тусан күргх. Таӊһчин больниц өдгә цага медицинск учреждень болх зөвтә, әмтнә төлә энд сән таал тогтагдх зөвтә. Энтн таӊһчин Толһач даалһвр болҗана, гиҗ И.Зотов товчлҗ келв.

 

Зургнь: kalmregion.ru