Хальмг Таӊһчин Толһач Алексей Орлов Әрәсән Госсоветин президиумин көдлмшч багин селвлцәнд орлцхмн. Эн селвлцән Москвад июль сарин 19-д болхмн. Терүнд субъектмүдин, тер тоод дорд үзгин регионмудын, социальн-экономическ делгрлтин төрмүд хәләгдхмн. Таӊһчин Толһачин барин цергллтин зәӊглсәр, Алексей Орлов хәләгдх төрәр бас зәӊгллһ кехмн гиҗ зуралгдҗана. Таӊһчин Толһач гуманитарн халхар хоршагдсн нарт-делкән хәрлцәнә дамшлтын тускар келҗ өгхмн.

Темдглхәс, урднь Әрәсән президент Госсоветин президиумин гешүдин туск заавр батлсн билә.  Терүнәс иштә Госсоветин президиумин шинрүлгдсн ханьд нәәмн региона һардачнр орв. Эннь, Хальмг Таӊһчин Толһач Алексей Орлов, Дагестана – Рамазан Абдулатипов, Хакасин – Виктор Зимин, ХМАО-ЮГРА-н – Наталья Комарова, Татарстана – Рустам Минниханов, Вологодск областин – Олег Кувшинников, Смоленск областин – Алексей Островский болн Магаданск областин һардач Владимир Печеный.

 

Зургнь: kremlin.ru