Хальмг Таӊһчин Толһач Алексей Орлов ик номта багш Чадо Тулку Ринпочела харһв. Бидн урднь зәӊглсәр, ик багш Әрәсәд, Моӊһл болн СНГ-н орн-нутгудт Дала ламин гегәнә күндтә элчин, Хальмг Таӊһчин шаҗн лам Тэло Тулку Ринпочен үрврәр Элстүр золһҗ ирв.

Харһлтын йовудт күндтә гиич Әрәсәһүр бурхн-шаҗна кергәр ирсән зааһад, Хальмгт номин сурһаль зааҗ, таӊһчин әмтнд бурхн-шаҗна төрәр лекцс умшҗ, ном хәәрүлхин тускар хувалцв. Тиигәд, «Бурхн багшин Алтн сүм» Хальмгин Цутхлӊ хурлд   Нагарджунын «Үүртән бичсн бичг» гидг номин цәәлһвр өгхмн, Панден Лхамон 21 кензин ном хәәрүлхмн. Тер мет Чадо Тулку Ринпоче июлин 16-д Һанцхн Уласн модна өөр Калачакран Бодь суврһ секлһнд нерәдгдсн мөргүлд орлцхмн.

Таӊһчин Толһач Алексей Орлов ик багшд ханлтан өргҗ, бурхн-шаҗн делгрүллһнд, хальмг келн-улсин сойлын босхмҗд ик тәвцән орулҗахиг өөдәнәр үнлҗәхән темдглв.

 

Зургнь: glava.region08.ru