Әрәсән Өмн үзгин федеральн округин медлд ордг субъектмүдин экономическ хәрлцәнә Ассоциацин Советиг 2015 җиләс авн толһалҗах Хальмг Таӊһч хам-хоша бәәдг регионмудыг дәкәд нег цуглулв. Июль сарин 14-д Элстд «Юг» Ассоциацин экономическ советин дарани селвлвлцән болв. Эн советиг ахлҗах Краснодарск крайин губернаторин дарук Игорь Галася селвлцәг һардҗ давулв.  Терүнд Хальмг Таӊһчин Толһач Алексей Орлов, таӊһчин Улсин Хуралын (Парламентин) Ахлач Анатолий Козачко, таӊһчин министерствсин, ЮФО-н субъектмүдин экономическ цергллтсин һардачнр орлцв.

Әрәсән Өмн үзгин федеральн округд ордг субъектмүдин экономическ делгрлтин стратегь белдҗ бәәдл-җирһлд тохралһна, инвестиционн бәәдл ясруллһна, предпринимательствиг дөӊнлһнә төрмүд эн селвлцәнд хәләгдв. Краснодарск крайин, Астраханск областин болн Хальмг Таӊһчин экономикин министрмүд хәләгдсн төрмүдәр илдкл кеҗ, дамшлтарн хувалцв. Үлгүрнь, Краснодарск крайин экономикин министр Александр Руппель келсәр, эдн 2030 җил күртл крайин социальн-экономическ делгрлтин стратегь белдсн цагтан  Әрәсән нүүрлгч консалтингов компаньсин, социальн-экономическ шинҗллтин цутхлӊгудын дамшлт олзлв. Дәкәд хамгин түрүнд эдн бизнесин элчнрлә, олн-әмтнлә, шинҗләчнрлә харһад, эднә сүв-селвг учртан авв.

Хальмг Таӊһчин экономикин болн хулд-гүүлгәнә министр Зоя Санджиева мана таӊһчд инвестиционн бәәдл ясруллһна туст күцәгдҗәх көдлмшин тускар хувалцв. Ода мана таӊһчд инвестиционн сән бәәдл тетклһнә туст субъектин күцәгч органа үүлдврин 15 неквр батлгдсн бәәнә. Одахн болсн парламентин сессьт болхла инвестормудыг харсллһна закан батлгдв, АСИ-н селвгәр ода Хальмгт келн-улсин рейтингин дамшлт олзлгдҗана. Келхд, эн туст Хальмгт сән дамшлт тохрагдҗана. Предпринимательствин болн инвестицин делгрлтин муниципальн рейтингин түрүн аш  эн җил диглгдхмн. Инвестормудыг соньмсуллһна, инвестиционн бәәдлиг ясруллһна туст күцәмж бәрсн райодын муниципальн бүрдәцсин үүлдвриг урмдуллһна төлә эн рейтинг олзлгдҗана гиҗ З.Санджиева келв.

«Юг» Ассоциацин экономическ советин ахлач И.Галася Хальмгин дамшлтыг өөдәнәр үнләд, талдан субъектмүд терүг бас өргәр олзлхла сән болх гиҗ темдглв. Игорь Галася селвлцәнд хәләгдсн төрмүдиг ашлад, шишлӊ тогтаврмуд батлгдх гив. Тер мет «Юг» Ассоциацин нерн деерәс федеральн органмудт Дуудвр батлҗ, регионмудын делгрлтин зура белдллһнә неквриг ясрулхиг сурхмн гиҗ селвлцәг товчлв.

 

Зургнь: glava.region08.ru