Хальмгин суӊһврин комиссь тогтагдҗахас иштә Әрәсән суӊһврин Цутхлӊ комиссь Александр Дикаловин кандидатуриг ахлачин үүлд заав. ЦИК-ин сайт зәӊглсәр, эн җил сентябрь сарин 10-д 82 регионд 5,8 миӊһн суӊһврин кампань болн референдум болхин тускар одахн давулгдсн селвлцәнд Элла Памфилова зәӊглв.

Негдсн суӊһврин өдрлә зуг Ингушетьд, Магаданск областьд болн Санкт-Петербургд суӊһвр давулгдшго. Цуг девсӊгин суӊһврт 36,5 миӊһн суӊһврин үүл болн депутатск мандат сольгдхмн.

Эн өдр Әрәсән Орн-нутгин Хүүвин доладгч хуралтын депутатнрин суӊһвр Брянск болн Кингисеппа балһсдын нег мандатн суӊһврин хойр округд, 16 регионд болхла субъектмүдин һардачнрин суӊһвр болхмн. Ода деерән 97 кандидат батлгдсн бәәнә, теднәснь 96-нь политическ партьмүдәр болн 1 кандидат эврән бийән орулҗ өгв.

 

Интернетәс авсн зург