Хальмг Таӊһчин Улсин Хуралын (Парламентин) Ахлач Анатолий Козачко көдлмшин кергәр Көтчнрә район орв. Хальмг парламентин барин цергллтин зәӊглсәр, спикер РМО-н толһач Валерий Очировла болн  района депутатнрин Хургин Ахлач Геннадий Шараповла харһв. Харһлтд парламентин депутат Михаил Мутулов болн А.Чапчаевин нертә ОАО ПЗ-н директор Санал Адьяев орлцв. Харһлтд «Негдсн Әрәсә» партин бәәрн әӊгин болн района депутатнрин үүлдврин төрәр күүндвр болв.

Хөөннь харһлтд орлцачнр Чапчаевин нертә эдл-ахуд одад, тәрәчнрин бригадт,  тохма бод мал асрдг малч Утнасн Бамбаевин болн хальмг тохма мал асрдг малч Лиджи Горяевин хошмудт одв. Тер мет дааврта һардачнр эн хаврар 707 хөн болһнас сән төл авсн хөөч Сергей Лиджиевин хошт одад, нүүрлгч эдл-ахун үүлдврлә таньлдв. Дарунь эдл-ахун административн бәәрнд племзаводын көдләчнрлә харһлт болв. А.Козачко селәнә көдләчнрт ханлтан өргәд, цааранднь чигн эдл-аху олзта-орутаһар үүлдхин төлә арһ-чидлән агсҗ күцәмҗтәһәр көдлхиг дурдв. Эн эдл-ахуд дамшлтта, кергән сәәнәр меддг малчнрла, механизатормудла зерглҗ баһ наста специалистнр көдлҗәхнь йир сән гиҗ Анатолий Козачко темдглв. Сән гисн көдләчнр болн нүүрләчнр дунд одахн 50 җилин өөнән темдглсн Анатолий Буджаевин нерн заагдв. Энүнд Хальмг Таӊһчин Улсин Хуралын (Парламентин) Күндллһнә диплом болн мөрә бәрүлҗ өггдв.

Тер өдрин бийднь дааврта һардачнр Сергей Хомдоховин болн Григорий Доткиевин өвс хадлһна бригадмудт одв. Ода эн бригадмуд «Алцынхут» болн «Нилчин» һазрт өвс хадҗ, үвлд белдҗәнә. Санал Адьяевин келсәр, нидн белдсн өвснә үлдл бәәнә, тегәд деерәснь эн җил хураҗ авсн өвсән немхлә,эдл-аху малд кергтә хот бийснь белдхмн.

Селәнә көдләчнрлә, племзаводын һардврла болсн харһлтын чилгчәр Хальмг Таӊһчин Улсин Хуралын (Парламентин) Ахлач Анатолий Козачко эдл-ахуд цуг халхарн дөӊ күргх үгән өгв.

 

Зургнь: huralrk.ru