Әрәсәд, Моӊһл болн СНГ-н орн-нутгудт Дала ламин гегәнә күндтә элчин, Хальмг Таӊһчин шаҗн лам Тэло Тулку Ринпочен үрврәр мана таӊһчур өдгә цага ик номта багш Чадо Тулку Ринпоче золһҗ ирв.  2012 җиләс авн 2017 җил күртл Дала ламин гегәнә шиидврәр эн лам Гьюто гидг тантрическ колледжиг һардҗ йовсмн.

63 наста ламиг керсү ухата, сурһалиг онц кевәр өгдг төләднь Барун үзгин орн-нутгудт икәр күндлҗ тевчнә, тегәд бурхн-шаҗин олн институтмуд, хурлмуд болн дхарма-цутхлӊгуд энүнд үрвр кеҗ, ном хәәрлхиг сурна. Тер төләд  Чадо Тулку Ринпоче цуг нарт-делкәһәр йовҗ, бурхн-шаҗна ном делгрүлҗ, цәәлһвр өгнә. Әрәсәһүр багш хойрдад ирҗәнә. Түрүн болҗ эн мана орн-нутгур 2009 җилин январь сард ирсмн, тер цагтан мана таӊһчур чигн золһҗ ирлә.

Эн ирлһндән Чадо Тулку Ринпоче Хальмгин Цутхлӊ хурлд дөрвн өдрин туршарт ном хәәрлхмн, июль сарин 16-д болхла Һанцхн уласн модна өөр Калачакран бодь суврһна мөргүлд орлцхмн. Хальмгин шаҗн лам Тэло Тулку Ринпочен сурврар ик багш Нагарджунан «Үүртән бичсн бичг» текстин болн Окн Теӊгрин бурхна туск цәәлһвр өгхмн. Келхд,Окн Теӊгр бурхн болн хальмг улс хоорнд ик залһлдан бәәнә. Энтн Бурхн багшин сурһалин чидлтә гисн харсачнь болна.

«Өдгә цагт Хальмгт бурхн-шаҗн сән кевәр делгрҗәнә. Таӊһчин һардврин болн цуг улсин нилчәр танд иим ке-сәәхн хурл бәәнә. Дәкәд энд церглҗәх ламнр цевр, цуһар эдн цер бәрнә, энтн ик чинр зүүнә. Ода дорас өсч йовх баһчудт чик сурһмҗ өгх кергтә. Эдн бурхн-багшин номин тускар медрл авх зөвтә, чик кевәр бәәх зөвтә. Энтн эркн ик чинртә»,- гиҗ Чадо Тулку Ринпоче темдглв.

 

Зургнь: khurul.ru