Одахн Хальмг Таӊһчин эрүл-менд харлһна министр Руслан Нагаев Үстин районд одв. Тенд таӊһчин зарһин-медицинск шинҗллтин бюрон һардачла, района муниципальн бүрдәцин толһачла болн района больницин ах эмчлә моргин төлә йилһгдсн бәәр хәләв. Тер мет эн бәәрнд зарһин-шинҗллтин әӊг үүлдхмн гиҗ зуралгджана.

Ахр цагин болзгт Цаһан Амн селәнд Үстин района больницд патологоанатомическ морг үүлдх зөвтә,  гиҗ таӊһчин эрүл-менд харлһна министр даалһвр өгв.

 

Зургнь: minzdrav.kalmregion.ru