Хальмг Таӊһчин Толһач Алексей Орловин нернд Әрәсән харслтын министерствин бронетанков заллтын һардач, генерал-лейтенант Александр Шевченкоһас ханлтын бичг ирв.

Терүнд иигҗ келгдҗәнә: «Хальмг Таӊһчд Цугәрәсән Цергә ралли марһана девсӊ бүрдәлһнд болн давуллһнд дөӊ-тусан күргсндтн ханлтан өргҗәнәв. Давулгдсн марһана ашар Хальмг Таӊһчин дотр-дундын кергүдин болн эрүл-менд харлһна министерствсин бүрдәмҗин үүлдвриг онц темдглхәр седләв. Цааранднь чигн Әәрмин нарт-делкән нааддын медлд Әрәсән харслтын министерств давулдг Цергә ралли бүрдәлһнә болн давуллһна туст хамцу үүлдхвидн гиҗ нәәлҗәнәв».

 

Николай Бошевин цоксн зург