Эн җил Хальмг Таӊһчд «2014-2017 җилмүд болн 2020 җил күртл селән һазрин делгрлт» гидг федеральн программар 61,2 сай арслӊ йилһгдхмн. Энүнә тускар Хальмг Таӊһчин правительствин президиумин сүүрт таӊһчин селәнә эдл-ахун министр Баатр Болаев зәӊглв. Эн программар йилһгдҗәх мөӊгн селәдиг уудг усар тетклһнә, АПК-н халхд көдлҗәх специалистнрт гер-бүүр тосхлһна, спортивн сооруженьс углҗ тәвлһнә болн селәдт кец-таал бәәдл тетклһнә төрмүд хаһллһнд олзлгдхмн.

Дааврта һардачин келсәр, Әрәсән селәнә эдл-ахун министерств болн таӊһчин правительств хоорнд батлгдсн бооцаһас иштә федеральн бюджетәс 35 сай 550,3 миӊһн арслӊ болн таӊһчин бюджетәс 25 сай 686,1 миӊһн арслӊ йилһгдх зөвтә. Тиигәд селәдиг уудг усар тетклһнд 25 сай 623 миӊһн арслӊ йилһгдхмн, терүнәснь 21 сай 236,7 миӊһн арслӊгиг таӊһчин бюджет даахмн. Эн программар Ик Буурл, Баһ Дөрвд болн Городовиковск района Бурул селәдт ут тоодан 18 километр усна сурвлҗн тосхгдхмн.  Селән һазрт көдлдг специалистнриг гер-бүүрәр тетклһнд федеральн бюджетәс 4,9 сай арслӊ йилһгдв. Эн кергт таӊһчин бюджетәс 2,120 миӊһн арслӊ йилһгдсн билә. Эн җил 14 өрк-бүлин төлә 820 дөрвлҗн метр гер эдлврт орулгдхмн. Тер тоод Целинн, Яшкулин болн Хар Һазра райодт 10 өрк-бүл гер-бүүрин талан ясрулхмн, Троицк селәнд «Квартал Огнеборцев» гидг район тосхгдхмн. Б.Болаевин зәӊглсәр, июлин 10-д кесн то-дигәр, эн программ бәәдл-җирһлд тохралһнд федеральн бюджетәс  17 сай 152,8 миӊһн арслӊ болн таӊһчин бюджетәс — 7 сай 504,4 миӊһн арслӊ йилһдсн бәәнә. Энҗл эн шишлӊ программ күцәмҗтәһәр күцәгдх гисн нәәлвр бәәнә, гиҗ министр темдглв. Ирх җилд эн программ цааранднь күцәгдхмн, таӊһчин селәнә эдл-ахун министерств терүнд орлцхин төлә эрлһән орулв. Иргчдән эн программар Яшкулин района Эрмели селәнд газ, Целинн района Вознесеновка, Городовиковск района Виноградное, Баһ Дөрвдә района Тундутово, Садовое болн Яшлт селәдт усна сурвлҗ тосхлһна төрмүд хаһлх күсл бәәнә.Селән һазрт көдлдг специалистнрин төлә гермүд тосхлһна төр бас күцәмҗтәһәр күцәгдхин төлә эн туст көдлмш цааранднь кегдхмн гиҗ министр келв.

Таӊһчин селәдин делгрлтин туст бас ямаран көдлмш күцәгдҗәхин тускар ЖКХ-н болн энергетикин министр Нелли Ткачева зәӊгллһ кев. Тиигәд, министрин келсәр, эн җил дөрвн селәг усар тетклһнә төр хаһлгдҗана. Одахн Городовиковск района Розенталь селәнд усна  шин бурһу эдлврт орулгдв, Приютн селәнд усна бурһу бурһудлһн зуралдгҗана. Городовиковск балһсиг уудг усар тетклһнә төр бас эрк биш хаһлгдхмн. Өөрхн иргчдән Ик Буурла усна сурвлҗнас Вознесеновка, Аршан, Ик Буурла болн Приютна райодын зәрм селәд усар теткгдхмн гиҗ министр зәӊглв.

Яшкулин района Хулхт болн Молодежный селәдиг газар тетклһнә төр яһҗ хаһлгдҗахин тускар премьер-министр соньмсв. Н.Ткачеван келсәр, эн селәдиг газар тетклһнә проектн-сметн документац белн, эн өдрмүдт тедниг шинҗләд, «Газпромд» эрлһән орулхмн.

Хальмг Таӊһчин ветеринарн Заллтын һардач Валерий Артаев электронн ветеринарн сертификацин систем орулллһна төрәр сүүрт орлцачнрт келҗ өгв. Эн систем эдлврт оруллһн цуг халхарн туста болн эвтә болҗана, гиҗ дааврта һардач темдглв. Мана таӊһчин ветеринарн Заллтын медлд үүлддг учрежденьс «Меркурий» гидг шишлӊ системд орулгдв, 40 ветеринарн специалист терүгәр көдлҗәнә.  Эн системәр экләд көдлсн цагас авн таӊһчин ветеринарн цергллтин специалистнр 18 миӊһн сертификат белдв.

Энүгәрн правительствин президиумин дарани сүүр көдлмшән төгсәв.

 

Зургнь: kalmregion.ru