Эндр Элст балһсна цутхлӊд, А.Пушкинә нертә скверт, « Open sky» гидг керг-үүлдвр болхмн. Балһсна бәәрн әмтн болн гиичнр сөөһәр һаза кино хәләҗ чадҗана.  «ЭкоЛето» гидг  сарин туршарт давулгдҗах керг-үүлдврмүдин йовудт бүрдәгдҗәх эн кергт орлцачнрт Әрәсән болн һазадын орн-нутгудын режиссермудын краткометражн фильмс үзүлхмн. Бас тер мет, баһчудыг терроризмәс саглуллһна, ни-негн бәәлһнә болн тесвртә боллһна туск социальн роликүд олна оньгт тусхагдхмн.

Эн керг-үүлдвр таӊһчин баһчудын  Цутхлӊгин седвәрәр бүрдәгдв. Хальмг Таӊһчин спортын болн баһчудын политикин министерств, Элст балһсна баһчудын керг-төрин болн спортын комитет эн керг бүрдәлһнд дөӊ-тусан күргв. Сеанс 21 часла эклхмн. Ирцхәтн, сул цаган сергмҗтәһәр болн соньн кевәр давултн!