Давсн җилин чилгчәр Хальмг Таӊһчин электронн правительствин делгрллтин Заллт  «Go2bus» гидг төсв бәәдл-җирһлд тохрадг болв. Эн төсвәр Элст балһсна олна көлг-күчн альд йовхинь шинҗлдг арһ учрв.

Bus.rk08.ru гидг порталд болн iOS олзлдг смартфон олзлад мобильн эв-арһар  балһсна көлгиг шинҗлж болхмн билә. Ода болхла Android чигн олзлҗ болҗана.

«Go2bus» гидг төсв GLONASS системәр кергтә тоот медҗ, пассажирмүдиг ямаран көлгн-күчн альд йовхин тускар зәӊглнә. Ода деерән «ПАЗ» тамһта 15 автобусын маршрутыг шинҗлҗәнә. Удл уга  Хальмг Таӊһчин электронн правительствин делгрллтин Заллт талдан чигн көлгн-күчнә маршрутыг шинҗлҗ хәләхәр зуралҗана. Эн төсв олн әмтнд туста болн тааста болхин төлә Заллтын порталд күн болһн эврә сүв-селвгән илгәж чадҗана.  Олн әмтнә сүв-селвгүд болн ухан-тоолвр учртан авч, эн төсвиг ясрулҗ чиклхмн.