Июль сарин 8-д «Хальмг» гидг ГТРК-н студьд Хальмг Таӊһчин Толһач Алексей Орлов таӊһчин олна организацсин элчнрлә харһв. «Шуд эфирт» үзүлгдсн харһлтд таӊһчин правительствин гешүд, олнд зәӊгллһнә эв- арһсин көдләчнр болн шинҗләчнр орлцв. Дөрвн часин йовудт болсн харһлтыг «Хальмг» гидг РИА-н сайтд, «Хамдан» телеканалд болн «Калмыкия-24» интернет-каналд шуд эфирт хәләҗ болхмн билә.

«Мана эндрк харһлтын йовудт босхгдсн төрмүд, тана сурврмудт өггдсн хәрү таӊһчин олн әмтн соӊсж чадхмн. Тегәд олн әмтн эдниг соньмсулҗах төрәр тодрха цәәлһвр авч чадх, йосн болн әмтн хоорнд бәәх итклиг эн харһлт батллһнд туслхнь маһд уга»,- гиҗ Алексей Орлов харһлтын эклцәр темдглв. Эврәннь үүлдвртән хамгин түрүнд орн-нутгин Президент В.Путинәс үлгүр авдган таӊһчин Толһач заав. Юӊгад гихлә, президент олн-әмтнлә күүндхәсн әәхш, олыг үүмүлҗәх төрмүдәр соньмсна, ямаран болв чигн сурврт хәрү өгнә. Эннь учрта, эн төрмүд орн-нутгин иргнмүдиг үүмүлҗәх, соньмсулҗах төрмүд болҗана, тедниг учртан авлго бәәхмн биш.

«Степные вести» интернет-газетин «Глава-онлайн» гидг шишлӊ төсвин тускар Алексей Маратович  онц келв. Эн төсвин дөӊгәр таӊһчин әмтн соньмсулҗах сурвран таӊһчин Толһачд өгч чадх.

Харһлтын эклцәр А.Орлов эн җилин түрүн өрәлд кесн көдлмшин аш дигләд, ямаран төрмүдт һол оньг өггдснә тускар келв.  Одахн болсн Улсин Хуралын (Парламентин) сессин тускар бас келәд, терүнд таӊһчин финансин делгрлтин төр хәләгдв гив. Таӊһчин бюджетин ору икдүллһнә туст күцәгдсн керг-үүлдврмүдин тускар келхләрн, цааранднь чигн мана таӊһчин бюджет социальн чинртә болхиг А.Орлов темдглв. Дарунь харһлтд орлцачнр июлин нег шинәс авн бюджетн халхин көдләчнрин җалв өөдлүллһнә төр босхв. Россельхозбанкин филиал мана таӊһчд секлһнә болн селәнә эдл-ахуст льготн кредит өглһнә төр хаһллһн эркн чинртә болҗана гиҗ  эн күүндврт орлцачнр темдглв. Эн төрәр июнь сарин чилгчәр таӊһчин правительствин Ахлач селвлцә давулсн билә, эн туст көдлмш цааранднь чигн давулгдхмн гиҗ Алексей Маратович келв.

Талдан регионмудт сурч эс гиҗ көдлҗ йовх улс эдниг соньмсулҗах сурврмудт хәрү авч чадхин төлә эн сарин чилгчәр «Степные вести» интернет-газетин «Глава-онлайн» гидг шишлӊ төсвд орлцхар зуралҗахин тускар Алексей Маратович хувалцв. Тер мет, социальн сетьмүдт нанла залһлда бәрҗ сурвран өгч болхмн гиҗ таӊһчин Толһач келв. «Ил күүндвр угаһар эндр бәәҗ болшго. Мана таӊһчин әмтнә даалһвриг иткүлх зөвтәв, энүнә төлә би олн-әмтнә төлә көдлхин, өгсн үгән күцәхин төлә цугинь кехв»,- гиҗ А.Орлов харһлтыг товчлҗ келв.

 

Зургнь: glava.region08.ru