Хальмг Таӊһчин Толһач Алексей Орлов таӊһчин крестьянск-фермерск болн онц эздүдин эдл-ахусин Ассоциацин президент, таӊһчин АПК-н көдләчнрин профсоюзин ахлач Владимир Мудаевла харһҗ күүндв.

Таӊһчин селәнә эдл-ахун делгрлтин, тер тоод региона крестьянск-фермерск эдл-ахуст дөӊ күрглһнә төр эн харһлтд босхгдв. Келхд, эн төрмүд урднь, июль сарин 8-д, Хальмг телеүзләр үзүлгдсн шуд эфирт таӊһчин Толһач А.Орлов бәәрн олна организацсин элчнрлә болсн харһлтд бас босхгдсн билә.

Күүндврин йовудт таӊһчин фермермүдин Ассоциацин саӊ бүрдәлһнә төр хәләгдв. Эн саӊ региона крестьянск-фермерск эдл-ахусин делгрлтд туслхнь лавта. Бас тер мет эн харһлтд таӊһчин фермермүдт Россельхозбанкас мөӊг өгъялҗ өглһнә, «Кергән бүрдәҗәх фермер» гидг программ бәәдл-җирһлд тохралһна төрмүд босхгдв.

 

Зургнь: glava.region08.ru