Баһ Дөрвдә районд санитарн авиацин төлә вертолетн площадк тосххар зуралҗана. «Әрәсән  Федерацин күрхд түрү һазрт бәәдг улст түргн дөң цаглань күрглһн» гидг шишлң төсв бәәдл- җирһлд тохралһна төрәр болсн видео-конференцин йовудт таңһчин эрүл-менд харлһна министрин дарук Хонгор Мутьянов энүнә тускар зәңглв.

Эн селвлцән Әрәсән эрүл-менд харлһна министерствин түргн дөң күрглһнә болн экспертн үүлдврин Департаментин седвәрәр давулгдв.

Вертолетн площадк  Баһ Дөрвд селәнд М-6 Каспий гидг федеральн хаалһас хол биш  района больницәс 350 метр алднд тосхгдхмн. Района муниципальн бүрдәцин толһач эн тосхлтд кергтә һазр йилһҗ өглһнә туск тогтавр батлв, һазрин участкин зура күцәгдв.

Х. Мутьяновин келсәр, таңһчин күрхд түрү һазрт бәәдг улст түргн дөң цаглань күрглһиг бүрдәлһнә положень батлгдсн бәәнә. Тер мет,  ик хаалһсар болн таңһчар йовх маршрутын зура бас батлгдв.

 

Интернетәс авсн зург