Июль сарин түрүн арвн хонгин кемҗәнд таңһчин селәнә эдл-ахуст урһц хуралһна дааврта кем эклв. Таңһчин селәнә эдл-ахун министерствин барин цергллтин зәңглсәр, май-июнь сармудт хур орсна, теңгрин аһар кемҗәһәсн баһ болсна ашт урһц хуралһн эн җил невчкн оратв.

Эн җил урһц хуралһнд 700 комбайн орлцхмн. Ода деерәән 20,86 миңһн гектар эд-бод кегдв, терүнәснь 20,23 миңһн гектар цаһан буудя, 0,60  миңһн – хар буудя болн 0,03  миңһн – бурцг тогтана. Дундлад нег гектарас 33,7 центнер буудя хураҗ  авгдҗана.

Тәрәчнр дундас Яшалтан района эдл-ахуст хамгин элвг урһц хурагдҗана. Энд дундлад нег гектарас 42,8 центнер авгдҗана, тиигәд «Тракт» ООО-д  — 53,3, «Буругшун» — 47,7 болн «Яшалтинский» СПК-д  46,3 центнер буудя нег гектарас авчана.

 

Интернетәс авсн зург