Хальмг Таңһчин Улсин Хуралын (Парламентин) депутатнр июль сарин 6-д болсн 29-ч сессьт таңһчин бюджет күцәлһнә туск бәәрн правительствин тооца батлв.  Ямаран кергт кедү мөңгн йилһгдснә тускар таңһчин финансин министр Очир Шургучеев тодрхаһар келҗ өгв. Дааврта һардачин келсәр, давсн җилд таңһчин бюджетин оруһин әңг 9 җува 770 сай 771,3 миңһн арслң тогтав. Терүнәснь эврә олсн мөңгнә кемҗән 9 җува 26 сай 249,7  миңһн арслң болв, эс гиҗ эннь оруһин әңгин 92,4 процент болҗана. Давсн җилд алвна болн алвна биш ору 3 җува 542 сай 275,4 миңһн арслң  цуглулгдв. Эннь 2015 җилд цуглулгдсн мөңглә дүңцүлхлә, немр 325 сай арслң тогтана, эс гиҗ 10 процентд ик болна. Министрин темдглсәр, энтн сүл һурвн җилд түрүн болҗ күрсн күцәмҗ.

Таңһчин бюджетин оруһин әңг нурһрлҗ әмтнә болн организацсин оруһин алвна мөңгн, нефтин эдл-уушин акцизмүд тогтана. Мана таңһчд алвна мөңг икәр орулҗ өгдг  предприятьмүдин тоод «Лукойл» (219 сай арслң), «Сбербанк» (170,8 сай арслң) болн «МРСК Юга» (65,4 сай арслң), «Газпром» (30 сай арслң)  ПАО, «Стройновация» ООО (31,1 сай арслң) зааҗ болхмн.

Таңһчин һаруһин әңгин тускар келхләрн, сүл һурвн җилд эн 4 процентд өсв гиҗ Очир Шургучеев темдглв. 2014 җилд   һаруһин әңг 9 җува 600 сай арслң тогтадг бәәсн болхла, нидн 10 җува болв. Давсн җилд 15 госпрограмм бәәдл- җирһлд тохралһнд таңһчин бюджетәс 9 җува 576 сай 350,4 миңһн арслң йилһгдв.

 

Николай Бошевин цоксн зург