Эн жил «Лукойл» компань Хальмг Таңһчин социальн халхин делгрлтин немр программар Элстд «Октябрь» болн Лаганя района кинотеатрмудын ясврт мөңг йилһҗ өгхмн. Тер мет нефтин болн газин промышленностин көдләчнрин өдрт нерәдгдсн байрт компань дем күргхмн. 2017 җилд компань таңһчин социальн халхин делгрлтин кергт 39 сай арслң йилһҗ өгхәр зуралҗана.

Хальмг Таңһчин Толһачин барин цергллтин зәңглсәр, Алексей Орлов Хальмг Таңһчин болн «Нефтяная компания «Лукойл» ПАО хоорнд батлгдсн нөкцлтин бооцанд немр орулв. Тиигәд, Хальмг Таңһч болн «Нефтяная компания «Лукойл» ПАО региона социальн халхин делгрлтин туст немр программ батлҗ авв. Эн программар күцәгдх керг-үүлдврмүдт кергтә мөңгиг «Лукойл-Нижневолжскнефть» гидг ООО компань йилһхмн.

 

Интернетәс авсн зург