Эндр Хальмг Таңһчин Толһачин һардврт болсн наркотикәс хөрлһнә комиссин сүүрт наркотикәс хөрлһнә болн терүг тархалһиг уурулһна төрмүд хәләгдв. Хорта урһлмудыг уга келһнә көдлмшиг бүртклһнә, наркотикд авлгдсн улст чинртә медицинск дөң күрглһнә төрмүд бас хәләгдв.

Комиссь урднь батлсн шиидврмүд ямр кевәр күцәгдҗәхин тускар таңһчин финансин министр Очир Шургучеев зәңглв. Тиигәд, батлгдсн хойр программар наркотикд авлгдсн улст медицинск дөң күрглһиг ясруллһна, тер тоод гемтә улсин реабилитацин, наркотикәс хөрлһнә болн наркотик тархалһиг ууруллһна керг-үүлдврмүд күцәгдҗәнә. 2017 җилд эн керг- үүлдврмүд күцәлһнд таңһчин бюджетәс 593 миңһн арслң тогтав. Терүнәснь эрүл-менд харлһна министерствд – 423 миңһн арслң, спортын болн баһчудын политикин министерствд – 170 миңһн арслң. Тер мет эн кергт таңһчин сурһуль-эрдмин министерствд немр 1165 миңһн арслң йилһгдхмн гиҗ зуралдгдҗана. Июль сарин 6-д болх Хальмг Таңһчин Улсин Хуралын (Парламентин) сессьт эн мөңгн батлгдад, сурһуль-эрдмин министерствд йилһгдҗ өггдхмн. Болв эн чинртә кергт батлгдсн мөңгн бүклдән йилһгдәд уга. Июлин 5-д ода деерән зуг 282,6 миңһн арслң йилһгдсн бәәнә.

Таңһчин эрүл-менд харлһна министр Руслан Нагаев наркологическ гемтә улст өөдән чинртә медицинск дөң күрглһиг бүртклһ күцәлһнә тускар келҗ өгв.

 

Зургнь: glava.region08.ru