Эндр асхар мана таңһчин школмудт сурһулян төгсәсн көвүд-күүкдин байрин нәр болхмн. Маңһдур 1613 баһчуд школасн һарад, бөдүн улсин җирһлин хаалһд орхмн. Нурһлҗдан эдн дааврта шүүврмүдән сәәнәр өгв. 203 күн онц аттестатар болн медаляр ончлгдв. Урдаснь кесн ашлврар, эсвәр ЕГЭ шүүвриг зун балар хойр күн, тавн күн обществознаняр болн негн литературар. Бас чигн зокал эвдсн йовдлмуд учрв, болв тедн байрин нәәрт харшлт болшго.

Эндр эн баахн улст хамгин темдгтә өдр. Олн җилмүд давх, тер бийннь эн өдриг эдн оньдин седклдән хадһлад йовхмн. Ке-сәәхн бүшмүд болн хувц-хунр өмсәд көвүд-күүкд байрин кеермҗ мет болхмн.

Эн ончта өдрлә школан төгсәсн цуг мана баһчудыг йөрәҗәнәвидн!

Җирһлтн цаһан хаалһта болтха!

Увшин Зоя