Эндр таңhчин хамцу командс спортар белдhнǝ цутхлнгд (РЦСПСК) Әрǝсǝн физкультурин болн эрүл-менд бǝǝлhнǝ комплексин ГТО-н фестиваль байрта кевǝр секгдв.

Хальмг таңhчин спорт бүрәдәгдснә 80-җилин ѳѳнд тусхагдсн марhана орлцачнриг РК-н спортын болн баhчудын кергин министрин дарук Александр Утяев, РК-н эрдм-сурhулин болн номин министрин дарук Герман Саджарыков болн нань чигн дааврта улс халунар йѳрәв.

Фестивальд ут-тоодан зурhан команд орлцжана. Эннь Элист балhсна, Баh-Дѳрвдә, Хар-hазра, Яшалтин болн Целинн райоддудын командс. Онцлҗ келхж, Целинн районас хойр команд орлцжана.

Фестивалин йовудт олн-зүсн марhас давулгдх, ишнь маңhдур диглгдх.

Чилгчднь нарт-делкән бичкдүдин «Артек» цутхлңд намрар болх Әрǝсǝн ГТО-н фестивальд орлцх Хальмг таңhчин хамцу команд диглгдхмн.

Кускен Санл

Авторин зург