Июнь сарин 12-т, дигтǝ Әрǝсǝн байрин ѳдрлǝ ирүцүлҗ, таңhчин «ЭкоЗун» гидг нертǝ сарин хоңг эклхмн, гиҗ таңhчин спортын болн баhчудын кергин министр Дорҗ Шикеев эн тѳрǝр бүрдәгдсн комитетин сүүр деер зәңглв.

Ѳцкүлдр Хальмн танhчин правительствин ахлач Боова Бадмаевин hардврт давулгдсн сүүрт зунын экологическ болн баhчудын эрул-менд харслhна тѳрмүдт тусхагдсн сарин хоңгин диг-даран болн зура батлгдҗ авгдв.

Эн җил мана орн-нутгт йртмҗ харслhна жил гиҗ нерǝдгснǝс иштǝ ѳѳрдҗ йовх сарин хоңгин цуг керг-үүлдврмүд экологическ тѳрмүдǝр давулгдхнь мѳн.

Тер тоод олн-зүсн таңhчин болн Әрǝсǝн барчудын акцс. Эннь «Мадн – Әрǝсǝн гешүд», «Дѳңг-тус болхнь амр!» болн «Эцкин ѳдр», «Санлын зул» гидг нертǝ акцс, «Цевр балhсн», «Велоѳдр», «Йиртмҗд оньган ѳгхм» гидг экологическ эстафетмүд, «Иргч – эннь мадн» гидг баhчудын сǝн ѳдрт нерǝдгдҗǝх фестиваль, «Open sky» гидг теңгрин ора дор үзүлǝгдҗǝх кино, олн марhас болн нань чигн керг-үүлдврмүд күцǝгдхмн.

Дорджи Шикеев кесн доклад соңгссна хѳѳн Боова Бадмаев ик-зууhарн Элстд болх олн акцд селянǝ баhчуд орлх зѳвтǝ гиҗ селвцǝ ѳгв. Тер тоод таңhчин спортын болн баhчудын кергин министерствин кѳдлǝчнр райодудт болх кург-үүлдврмүдт бас орлцх зѳвтǝ.

Увшин Зоя

Зургнь: Министерство спорта и молодежной политик РК