Эндр Әрәсән цуг школмудт сүл хоңх җиңнв. Хальмг таңhчд болсн сурhулин җил тѳгсснә байрин линейкд 11-гч классан тѳгсәҗәх 1613 кѳвүд болн күүкд орлцхав. Байр тѳрхд, теднәс 203 күн сәәнәр школд сурснас иштә медаляр ачлгдад, онц үзмҗтә аттестат авх саната бәәнә.

Теднлә хамдан 2016-2017 сурhулин җилин аш 2696 йисдгч классмудын сурhульчнр төгсәҗәнә. Теднәс 129 күн бас онц кев-янзта аттестат авх саната бәәнә. Иргчднь школан тѳгсәҗәх баhчудт дааврта кем учрҗана – ГИА болн ЕГЭ шүүврмүд.

Сүл хоңхин байрт даңгин олн гиичнр ирдг. Эндр чигн Элст балhсна 23-гч тойгта школын хурт таңhчин дааврта hардачнр орлцхав. Тедн дунд Хальмг Таңhчин Правительствин Толhач Игорь Зотов болн Элст балhсна эрдм-сурhулин әңгин hардач Людмила Минькова. Ирсн гиичнр школан тѳгсәҗәх баhчудыг ончта ѳдрләнь бүләнәр йѳрәhәд, цаhан хаалh дурдв.

Терүнә хѳѳн багшнр эврәннь сурhульчнртан «Выпускник-2017» гидг темдг зүүцхәв. Ут тоодан эн школыг 60 йисдгч болн 14 арвн негдгч классмудын сурhульчнр тѳгсәҗәнә. Эдниг байрин ѳдрләнь  23-гч тойгта школын директор Полина Сангаджиева болн 11-гч классин hардач, орс келнә болн литературин багш Любовь Шилова йѳрәцхәв.

Сурhулян тѳгсәҗәх баhчуд болн негдгч классин сурhульчнр нәәрт орлцсн улст концерт белглв. Сүл хоңх җиңнснә хѳѳн баhчуд 14 цаhан шову теңгрт тәвв.

 

Зургнь: kalmregion.ru