Хальмг Таңhчин Толhач Алексей Орлов Государственн хүүвин болн Әрәсән Президентин ханьд бәәх комиссин хамцу сүүрт орлцв.  Терүнд социально-экономическ делгрүллhнә халхар Әрәсән Президентин май сард ѳггдсн  закврмуд яhҗ куцәгдҗәхинь шинҗлгдв.

Урдк җилд эрүл-менд харлhна, эрдм-сурhулин, сойлын, ЖКХ-ан халхар шин сән темдгтә кев-янзс батлгдҗ авгдв, гиҗ Владимир Путин темдглв.

Сүүрин орлцачнр hурвн тѳрәр күүндвр бүрдәцхәв. Тер тоод: МФЦ – hар дамҗҗ шаңhа болн муниципальн тус күрглhн, социальн халхар дѳң-тус келhнә шишлң унлhн болн хуучн, нурҗ йовх гермүдәс әмтиг нүүлhлһн.

Кремльд болсн сүүрт Әрәсән Правительствин Ахлач Дмитрий Медведев,

Әрәсән Орн-нутгин Хүүвин Ахлач Вячеслав Володин, Әрәсән Федерацин Федеральн Хургин Федерацин Советин Ахлач Валентина Матвиенко, орн-нутгин регионмудын hардачнр болн нань чигн дамшллта, ик цолта улс орлцв.

 

Зургнь: kremlin.ru