Шидр мана таңhчд «Travel Russia» болн «МосБлог» гидг медиа-блоггермүд гиичлсн билә.

Хальмг Таңhчин сойлын болн туризмин министерствин туризмиг делгрүллhнә әңгин ах специалист Александр Базыровин зәңглсәр, теднд мана hазрт бәәх соньн туристическ эв-арhла таньлдуллhна блог-тур бурдәгдсн билә.

Гиичнр Н. Пальмовин нертә Келн-улсин музейд, «Буйслһн болн Босхмҗ» гидг бумбд, шатрин балhснд, «Бумбин Орн» гидг этнохотнд, «Иньглт» гидг сойлын болн амрлhна паркд, «Долан хонгин пагод» гидг сойлын комплекст, «Геден Шеддуп Чойкорлинг» хурлд, Бурхн Багшин сүмд, «Хар hазр» гидг йиртмҗин биосферн заповедникд болн нань чигн соньн һазрт одҗ hәәхв.

Тер мет блогермүд бамб-цецгин фестивальд болн «Җаңһр» баатрльг дуулврас тогтасн «Бумбин орн – мана Төрскн!» гидг нертә театрализованн нәәрт орлцхав.

Терүнә хѳѳн гиичнр мана таңhчин тускар ухан-тоолврарн нарт-делкән Livejournal, Facebook, Instagram, Twitter болн эврәннь онц сайтмудтан хувалцхав (хэштег #TRкалмыкия #Kalmexp). Хальмг Таңhч – соньн тууҗта болн сәәхн ѳврмҗтә регион гиҗ эдн тоолжацхана.

 

Зургнь: отдель развития туризма

Министерства культуры и туризма РК