Эндр Хальмг Таңһчин Толһач Алексей Орловин һардврт мана таңһчд государственн ашлгч аттестац давуллһна төрәр селвлцән болв. Сүл цагин эргцд мадн хамцу күчәрн ямаран кевәр государственн шүүвр бүрдәгдх зөвтә гисн туск санаг сольҗ чадвидн, гиҗ нүр үгдән региона толһач темдглв.

«Эндр мадн эврәннь сурһульчнрарн омг авч чадҗанавидн. Эдн сәәнәр шүүврән өгәд, олн зүсн деед сурһульд орна, юңгад гихлә таңһчин школмудт эднә медрлнь үнн-чикәр болн иләр үнлгдҗәхмн», — гиҗ таңһчин толһач темдглҗ келв.

2017 җилд мана таңһчд государственн ашлгч аттестац давуллһна төлә белдвр яһҗ күцәгдҗәхин тускар сурһуль-эрдмин болн номин министр Николай Манцаев һол илдкл кев. Энүнә келсәр, энҗл аттестацд 9-гч классин 270 сурһульч болн 11-гч классин 1617 сурһульч орхмн. Тер дотр ЕГЭ 1581 күн өгхмн, ГВЭ (государственн выпускной шүүвр) – 45 күн. Ут тоодан энҗл ЕГЭ-д 1983 күн орлцх, эднә тоод дунд эрдм- сурһулин болн урдк җилә сурһульчнр.

ГИА-д белдлһнә кемд министерств шүүвр өггдх пунктмудыг диглв: районмудт неҗәд, эннь ут тоодан 13 бәәх, Элстд тавн, гиҗ министр келв.

«Центр оценки качества образования» гидг БУ-н директор Эрдни Баринов болхла ситуационн-информационн цутхлң бүрдәлһнә тускар зәңглв.

Тер мет министрин дарук Татьяна Питкиева 2016-2017 сурһулин җилд школмудт цугәрәсән бүртклһнә көдлмш давуллһна төрәр бас келв.

 

Увшин Зоя

Зургнь: glava.region08.ru