Эндр Элстд, Колонск боодгин өөр «Сансрин волонтерск урлдан» гидг цугәрәсән керг-үүлдврин таңһчин девсң бүрдәгдхмн. Терүг «Диилврин волонтермуд» гидг цугәрәсән олна негдлтин бәәрн әңг таңһчин баһчудын цутхлңгла хамцу болн спортын болн баһчудын керг-төрин таңһчин Министерствин дөңгәр күцәҗәнә.

Урлданд олна ниицәсин, олн зүсн бүрдәцсин, йосна органмудын һардврин элчнр орцлхар бәәнә. Урлдачнр 1957 метрт гүүхмн, кемҗәнә тонь лавта сансрин цагин эклциг темдглҗәхмн. Диилвр бәрсн улс күндллһнә ачлврмудар ачлгдх.

Марһана бүрдәһәчнрин темдглсәр, космонавтнрин тоолврар, чик авг-бәрц бәрлһн – сансрин күцәмҗ бәрлһн. Тер учрар эн керг-үүлдвр олн әмтн дунд чик авг-бәрц, эрүл-дорул бәәдл, тер мет Әрәсән космонавтикин күцәмҗиг делгрүлх күсл зүүҗәхмн.

Сансрин урлдан 16 часла эклх.

 

Интернетәс авсн зург