Бамб цецгин фестивальд белдлһнә халхар Приютна районд зуульчлһна болн сойлын Министерств шишлң фестиваль бүрдәҗ давулв. 2017 җилин фестиваль апрелин 15-16-д болх. Эн җил бамб цецгин фестиваль орн-нутгин хамгин темдгтә йовдлмуд орсн «Келн улсин керг-үүлдврин лит» гидг  Әрәсән сойлын Министерствин төсвин «2017 җилин Әрәсән келн улсин йовдл» гидг нер зүүв.

Селвлцәнд района, һазрин көрңгин болн йиртмҗ харллһна Министерствин, тосхлтын, көлгнә болн хаалһин эдл-ахун Министерствин, Роспотребнадзорин района залврин, тер мет һарин эрдмчнрин үүдәлтин таңһчин Герин көдләчнр орлцв. Эдн фестивалиг бүрдәлһнә тускар, тер дотр яһҗ көлгд тиигәрән орлһна, терүгүр ус, шам оруллһна тускар күүндв.

Тогтсн авъясар бамб цецг урһдг теегт хальмг хотн босхгдх. Энд келн улсин эрдмлә, сойлла, билг-эрдмлә таньлдҗ, олн зүсн хот-хоол амсҗ болҗана.

 

Зургнь: minkult08.ru