Рязанск областьд хаалһин зектрлә харһсн мана таңһчин улст дөң болхин халхар Хальмг Таңһчин Толһач Алексей Орлов көдлмшин селвлцә бүрдәв. Терүнд эрүл-менд харлһна министрин дарук Галина Динкиева болн тосхлтын, көлгнә болн хаалһин эдл-ахун министрин дарук Юрий Ользеев орлцв.

Алексей Орловин өгсн даалһврар таңһчин Минздрав түргн дөң күргдг машид болн медицинск көдләчнриг белдв, тедн Михайловск ЦРБ-д одҗ, зеткрлә харһсн улсиг таңһчин больницур авч ирхмн.

Галина Динкиеван келсәр, таңһчин министерств Рязанск областин эрүл-менд харлһна министерствла залһлда бәрҗәнә, теднә көдләчнр ДТП-д харһсн мана улсин эрүл-мендин тускар зәңгләд бәәнә.

Бас чигн Алексей Орловин өгсн даалһврар таңһчин тосхлтын, көлгнә болн хаалһин эдл-ахун министерств бүртклһнә органмудла хамдан олн әмтиг зөөдг транспортын техническ бәәдлинь шалһхмн. Эн керг лавта хаалһд әәмшг болдгиг хөрлһнә төлә күцәгдхмн.

 

Зургнь: 62.мвд.рф