Апрелин 3-ас авн 6 күртл мана таңһчд «Әрәсән регионмудт финансин сурһулин долан хонг» гидг олн әмтнә медрлин өөдлүлгч керг-үүлдвр давхмн.

Әрәсән регионмудт финансин сурһулин долан хонг – Әрәсән Банкин медлд бәәдг кредитн биш финансин бүрдәцсин үүлдврәр финансин сурһулин туск  Экспертн хүүвин төсв. Эн долан хонгт экспертмүд – эннь московск вузмудын багшнр, психологуд, финансин шалһачнр, бизнес-тренермүд школмудын багшнрин төлә семинармуд, тер мет оютнрин болн вузмудын багшнрин төлә мастер-классмуд, сурһульчнрин төлә наад, күч-көлсчнрин болн арһлачнрин төлә төгрг ширә бүрдәхмн.

Керг-үүлдврмүд Элстд болн Яшкульд болх, терүнд Әрәсән цутхлң Банкин, орн-нутгин һоллчг брокерск, заллгч, даатхлһна компаньсин, тер мет пенсион саңгин, банкин бүрдәцсин элчнр орлцхмн.

 

Интернетәс авсн зург