Таңһчин социальн делгрлтин, күч-көлснә болн көдлмшәр тетклһнә Министерств болн «Әрәсән улан кирс» гидг Цугәрәсән олна недглтин таңһчин әңг гертнь усн орсн өрк-бүлмүдт буйнч дөң күргв. Февралин 23-24-д учрсн теңгрин аюлас иштә эн улсин гертнь усн орад, өлг-эдин үрәв.

Зовлң эдлсн бүлмүдт көнҗл, дер, көнҗлин болн дерин һадр, нүр арчдг кенчр,хувц-хунр, һос, нань чигн тоот түгәҗ өгв. Зурһан бүлд хот-хоол өгв, эннь һуйр, шикр, нарн цецгән тосн, консервмүд, бичкдүдин хот болн нань чигн.

Күнд цагтнь нөкд болсн, килмҗән тусхасн төләд эн өрк-бүлмүд Министерствд болн «Әрәсән улан кирс» гидг негдлтин элчнрт ханлтан өргв. Темдгләд келхд, аюлын усн балһсна Южная, Дружбы, Витражная, Волгоградская, Канукова, Кирова, Корниенковын ахнрин уульнцар бәәсн гермүдт орсн билә.

 

Николай Бошевин цоксн зург и зургнь: minsoc.kalmregion.ru