Эндр Колонск боодгин эргнд ик субботник болх, эн лавта «Модд суулһна Цугәрәсән өдр!» гидг цугәрәсән акцин медлд давулгдхмн.  Рослесхозин седвәрәр тер мет таңһчин йиртмҗиг болн эргндкиг харллһна Министерствин болн Элстин администрацин дөңгәр эн субботник бүрдәгдҗәнә.

Элстин администрацин пресс-цергллтин зәңглсәр, боодгин эргнд ут тоодан миңһн модд суулһгдхмн. Һаң халуг даадг бәәрн һазра тохмта эн модд Колонск боодгин амрллһна эргндкднь сән таал тогтахмн. «Городское зеленое хозяйство» гидг МБУ-н көдләчнр моддыг болн тедниг тәрх нүкд малтҗ белдсмн.

«Модд суулһна Цугәрәсән өдр!» гидг цугәрәсән акцд Хальмг Таңһчин Правительствин Ахлач Игорь Зотов, тер мет йосна күцәгч органа һардврин, олна негдлтсин болн политическ партьсин элчнр орлцх.

 

Интернетәс авсн зург