Мартын 18-д Әрәсәд Крым орсна йовдлд нерәдгдсн «Әрәсә, хавр, Крым» гидг фестивальд орлцх үрвр кеҗәнәвидн.

Байрин нәр Диилврин талвңд 10 часла эклхмн. Энд спортивн марһас, школмудын болн дегтрин саңгин һәәхүлмүд бүрдәгдх, баһчуд билг-эрдмән үзүлх. Ирсн олн әмтиг хальмг цәәһәр болн борцгар тооһад, шогта чигн марһас эдн дунд бүрдәхмн.

11 часла болх байрин һол концертд мана таңһчин үүдәлтин коллективс, «Бамб цецг» гидг ду-бииһин государственн ансамбль, Хальмг Таңһчин искусствин ачта үүлдәч Аркадий Манджиев, «Веснушки» гидг бичкдүдин ансамбль орлцад олн әмтнд билг-эрдмән үзүлҗ, эн чинртә өдрлә байрарн хувалцхмн, гиҗ бүрдәмҗин комитет зәңглҗәнә.

 

Зургнь: glava.region08.ru