Хальмг Таңһчин Толһач Алексей Орлов РФ-н Харслтын Хүүвин Сегләтр Николай Патрушевин һардврт Әәдрхнд давсн селвлцәнд орлцв.

Әрәсән Өмн үзгин регионмудын санаторн-курортн болн спортивн комплексин объектмүдиг антитеррористическ харллһна халхар керг-үүлдвр күцәлһнә төрмүд хәләгдв.

Болн хот-хоолар тетклһнә халхар йосна һардврин үүлдвриг өөдлүллһнә төрмүд бас чигн хәләгдв.

Селвлцәнә көдлмшиг ашлхларн Алексей Орлов иигҗ темдглҗ келв, эндр

РФ-н Харслтын Хүүвин һарһсн ашт идгтә һазрт ямаран даалһлһн болҗахинь тоолх кекргтә, терүнәс иштә Әрәсән селәнә эдл-ахун йилһҗ өгдг государственн дөңгин кемҗәһинь тоолҗ һарһхин туск мана таңһчин селәнә эдл-ахун Министерствин седвәр орв.

— Өдгә цагт тавн процентәр малмудын тонь диглгднә, тернь маднд ирлцҗәхш. Таслвр угаһар мадн малын тооһинь икдүләд бәәҗ чадшговидн. Мана седвәриг үүрмүд дөңнснд, РФ-н Харслтын Хүүвин протоколын төсвд орснд байрлҗанав, — гиҗ толһач келв.

Селвлцәнд ЮФО-д РФ-н Президентин күцц зөвтә элч Владимир Устинов болн нань чигн дааврта улс орлцв.

 

Зургнь: glava.region08.ru