АО «ЛУКОЙЛ» мана таңһчла хамцу үүлдхин туск бооца батлснас иштә дөңгән күргхмн. Энүнә тускар Хальмг Таңһчин Толһач Алексей Орловин нерн деер ирсн компаня президент Вагит Алекперовин  бичгәс медгдв.

Бичгт иигҗ келгдҗәнә:

«Күндтә Алексей Маратович!

«Бичкдүдин гер» (шишлң) гидг таңһчин казенн учрежденьд автономн түлә оруллһнд, Баһ Дөрвдә районд искусственн һазрта футбольн поле тосхлһнд дөң болхин туск Тана бичгтн зәңглҗәнәв, 2014 җилин апрелин 18-д батлсн  АО «ЛУКОЙЛ» болн Хальмг Таңһчин хоорндк хамцу үүлдврин туск 1410197-гч тойгта  бооцана протоколас иштә компань мөңгәр дөң болхмн.

Эн таңһчин социальн-экономическ халхиг делгрүллһнд туслх, тер мет нәрн төрмүдиг бизнес, олн-әмтн болн йосна государственн органмуд хамдан хаһллһнд туслмҗта болх гиҗ ицҗәнәв».

 

Интернетәс авсн зург