Мартын 10-д Хальмг Таңһчин Толһач Алексей Орлов көдлмшин халхар Үстин районд одхмн. Түрүләд региона һардач Харба селәнд ирх. Энд школд, фельдшеро-акушерск пунктд, мөргүлин герт болн баатрмудын аллейд одх. Мөргүлин гер селәнд олна дөңгәр нидн җилд тосхгдсмн. Энд бәәрн улсин седвәрәр тодлврин эрс тосхгдсн бәәнә, терүнд 36 плитк деер цааҗла харһсн 911 күүнә нерн барлата. Терүг хальмгудыг Сиврүр туусна 70 җилин өөнлә 2013 җилин декабрин 28-д сексмн. Төрскән харсгч Алдр дәәнә орлцачнрин аллейд 76 күн болһна болн 5 хамцу тумб бәәнә, терүнд 146 күүнә туск цаасн хадһлгдҗана. Аллейиг Алдр Диилврин 70 җилин өөнд сексмн.

Партизанмудын бумб болхла 1957 җилд 11 партизан оршалһата бәәрнд босхсмн. Тер һазрт 1942 җилд партизанмуд фашистнрлә дәәллдәд әмнәсн хаһцсмн.

Тер өдртнь Алексей Орлов Цаһан Амнд «Алтн Булг» гидг бичкдүдин садын секлһнә байрт орлцх. 2016 җилд «Доступная среда» гидг шишлң программар бичкдүдин сад тосхгдв. Терүнә тосхлтд федеральн бюджетәс 2376,1 миңһн арслң, бәәрн бюджетәс 1018,8 миңһн арслң йилһгдв. Сад мартын шинәс авн экләд көдлҗәнә, ода энүнд 15 бичкн орна, һурвнь гем-шалтшта.

Бас чигн «Сюмин Булнг» пансионатд одх, Үстин РМО-н һардач Юрий Очировла харһад, района социальн-экономическ төрәр күүндх.

 

Фото из интернета