Элст балһсна улсин гермүдт усн орсна төлә һаруһинь тоолад, эн долан хонгт экләд мөңг өгхмн, гиҗ балһсна администрацин сайтд бичәтә. Энүнә тускар балһсна администрацин толһач Окон Нохашкиев зәңглв.

Тодлад келхд, февралин 23-24-д усна аюлас көлтә балһсна зәрм гермүдт усн орад, гер дотрк өлг-эдинь үрәв.

Кергтә хамг документсән белдәд орулчксн өрк-бүдмүдт түрүлҗ мөңг өгхмн. Эдн наадк, документсән хураһад уга, бүлмүдиг күләшго, түрүлҗ авх, гиҗ сити-менеджер цәәлһв.

Өггдҗәх мөңгн шишлң һару даах учрта, тегәд өрк-бүл болһн тер мөңгән альдаран олзлсан тооцх зөвтә, гиҗ Нохашкиев темдглв.

 

Николай Бошевин цоксн зург