Мартын 15-д, дигтә Божий Материн бурхна залрсн өдрлә, орс хан Николай II ширәһәсн буусна 100 җилин өөнлә, Городовиковск балһсна орс чонҗур Алексей цесаревичин киилг авч ирхмн. Эн чонҗ лавта цесаревичин нер зүүнә.

Әминь таслсн цесаревичин киилгиг мана таңһчур мартын 12-т авч ирх. Хойр өдр эн Элстин Казанск кафедральн соборт бәәх, мартын 14 болхла  Городовиковскур авад йовх, мартын 15 күртл киилг тенд бәәх.

Цааранднь әрүн киилгиг Ставропольск крайин сүзгчнр тал күргхмн.

 

Зургнь: blagovest-elista.ru