Маңһдур Әәдрхнд Хальмг Таңһчин Толһач Алексей Орлов Цаһан Сарин байрт нерәдгдсн байрт орлцх. «Аркадия» гидг сойлын паркд мана таңһчин болн Әәдрхнә областин райод хальмг ишкә гермүдән тәвх. Нәәрт ирсн олн әмтн хальмг улсин үүдәлтлә таньлдҗ, сувенирмүд хулдҗ авч чадҗана.

Нег үлү «Бамб цецг» гидг ду-бииһин Государственн ансамбль болн  «Тюльпанчик» гидг бичкдүдин ансамбль билг-эрдмән үзүлх.

Цаһан Сарин байрт Әәдрхнә областин губернатор Александр Жилкин орлцхмн. Тер мет  «Хальмг» гидг Әәдрхнә бәәрн олна организацин элчнр, хальмгуд олар бәәдг Наримановск, Енотаевск, Икрянинск райодас әмтн ирх. Үүдәлтин болн номин көдләчнр, олна бүрдәцсин, билгтнрин үүдәлтин элчнр бас орлцх.

 

Зургнь: minkult.astrobl.ru