Үстин района зурһан селәнә эдл-ахуд 63222 хөн, 364 толһа бөдүн мал, 3298 мөрн болн 399 темән бәәнә гиҗ «Теегин зәңгд» бәәрн АПК зәңглв.

Малыг бәрлһнә төлә 107 хош, тер дотр 88 хөд бәрдг болн 19 үкр бәрдг бәәрн бәәнә. Тедниг зуна болн намрин цагт бааснаснь цеврлчкнә, ясвр кечкнә.

Малын хотын халхар болхла, тооцана ашар, эдл-ахуст 8213 тонн шүрүн хотн бәәнә, болв чигн деерәснь эврәннь малын төлә 1200 тонн авсмн. Тер мет 610 тонн фуражн буудя бас авв. Тиигчкәд 23 хошт өвснь 90 өдрт күрх, 55 хошт – 60-әс авн 90 өдр күртл күрх, 22 хошт – 30 өдрәс авн 60 өдрт күрх.

Аграрн әңгин цәәлһврәр, хош болһнд малчнр, хөөчнр бәәнә, кергтә тоотар, хот-хоолар тедн теткгдв. Әмтиг бәәлһнә төлә 107 гер бәәнә, үвлин өмн өргнд тенд ясвр кегдсмн.

 

Интернетәс авсн зург