Эндр Хальмг Таңhчин правительствин сүүрин ик заалд тѳрскн келнә нарт-делкән ѳдрт нерәдгдсн «Хальмг келня кѳгҗлт болн иргч» гидг нертә конференц  давулгдв.

Пленарн сүүрт орлцсн багшнриг, сурhмҗлачнриг, номтнриг, сойлын кѳдләчнриг, бичәчнриг Хальмг Таңhчин Толhач Алексей Орлов нарт-делкән байрин ѳдрлә йѳрәв: «Коференцин орлцачнр – цуг таанрт ǝрүн цаһан седклǝсн байр-кишг дурдҗанав! Кеҗǝх кѳдлмштн оньдин уралан йовтха, эрүл-менд, сǝн-сǝǝхн, ут наста болтн!».

Таңhчин эрдм-сурhулин болн номин министр Николай Манцаев цугтаhаснь сән, тоомсрта башнриг болн сурhмҗлачнриг күндллhнә hашгудар ачлв.

Сүүрин кѳдлмшт Улсин Хуралын (Парламентин) Ахлачин дарук Николай Нуров, сойлын болн туризмин министрин дарук Николай Санджиев, Хальмг деед сурhулин профессор, филолог номин доктор Петр Биткеев, сойлын ачта кѳдләч, күч-кѳлснә ветеран Иван Басангов орлцад, хальмг келнә онц тѳрмүдәр доклад кецхәв.

Зоя Увшин 

Зургнь: glava.region08.ru