Эндр Элстд «Баахн эрдмчнр» (Worldskills Russia) гидг таңһчин чемпионат эклв. Энүнд ут тоодан зун күн, йисн дунд эрдм-сурһулин оютнр болн предприятьмүдт көдлҗәх баахн специалистнр орлцв.

Марһан 11 әңгәр зурһан сурһулин заведеньсин ул деер – хулд-гүүлгәнә технологическ, Элстин политехническ, педагогическ болн медицинск колледжсин, деед сурһулин, «Медрл» сурһулин цутхлң – бүрдәгдхмн.

Баахн эрдмчнрин үүлдвриг арвн негн эксперт, тер дотр хойр федеральн сертифицированн эксперт, «Баахн эрдмчнр (Worldskills Russia)» гидг Ниицәнә элчнр – Московск областин государственн университетин Ногинск әңгин директорин дарук Алексей Дерябкин болн Краснодарск педколледжин ресурсн цутхлңгин һардач Марина Деркач үнлхмн.

Хальмг Таңһчин Толһач Алексей Орловин нерн деерәс чемпионатд орлцачнриг правительствин ахлач Игорь Зотов йөрәһәд, Әрәсән багин ханьд мана баһчуд бас орх гисн нәәлврән келв. Таңһчин чемпионатын бүрдәмҗин комитетин һардач Мерген Бадма-Гаряевин келсәр, эн марһан хойрдад манад бүрдәгдҗәнә, тер бийннь ода эн өөдән чинртә болв. Юңгад гихлә мана таңһч   «Баахн эрдмчнр (Worldskills Russia)» гидг Ниицәнә ханьд орв.

Чемпионат нарт-делкән зокалар бүрдәгдҗәнә гиҗ сурһуль-эрдмин болн номин министр Николай Манцаев темдглҗ келв.

 

Николай Бошевин цоксн зург